všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky poskytování datových služeb prostřednictvím bezdrátové sítě JiMi_net
provozované společností JiMi-Computers
(dále jen Všeobecné podmínky)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Služby dle osvědčení o podnikání v elektronických komunikacích č. 869 jsou provozovány jako veřejné.

2. Předmět Všeobecných podmínek
2.1. Společnost JiMi-Computers(dále jen provozovatel sítě) bude zákazníkovi na základě těchto Všeobecných podmínek poskytovat datové služby (dále jen "služby") sítě JiMi_net (dále jen "síť"), podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů, na území České republiky (dále jen "ČR") v oblastech pokrytých příslušným radiovým signálem v rozsahu uvedeném v aktuálním Ceníku služeb společnosti JiMi_net (dále jen "Ceník služeb").

3. Uzavření Smlouvy
3.1. Zákazník a provozovatel sítě berou na vědomí, že smlouva je při podpisu řádně uzavřena "Smlouva o poskytování datových služeb sítě JiMi_net " (dále jen "Smlouva") ve znění Všeobecných podmínek a že zákazník se od tohoto okamžiku zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky a návod na užívání služeb.

4. Práva a závazky provozovatele sítě

4.1. Provozovatel sítě se zavazuje:

4.1.1. udržovat síť JiMi_net v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality předpokládané příslušným Generálním povolením
4.1.2. odstraňovat závady vzniklé v síti JiMi_net co nejdříve, bude-li to technicky možné a to do čtyřiadvaceti hodin od nahlášení závady. V případě, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku (vyšší moc), bude se snažit poskytovatel odstranit závadu nejpozději do jednoho týdne od zjištění závady.
4.1.3. informovat o změnách cen služeb a o podstatných změnách v poskytování nebo užívání služeb co nejdříve, a to především prostřednictvím webových stránek umístěných na adrese http://www.jimi-ul.cz, elektronickou poštou, telefonicky, SMS.

4.2. Provozovatel sítě je oprávněn:
4.2.1. změnit přístupové kódy zákazníka (klientské zařízení wifi) z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu zákazníka,
4.2.2. zavést dodatečné způsoby ochrany sítě, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch zákazníka nebo sítě a nevyvolá dodatečné finanční náklady ze strany zákazníka,
4.2.3. neposkytovat datové služby zákazníkům v případě porušení všeobecných podmínek.

5. Práva a závazky zákazníka
5.1. Zákazník je oprávněn:
5.1.1. užívat služby sítě JiMi_net v rozsahu čl. 2.1,
5.1.2. obracet se se svými připomínkami, reklamacemi, hlášeními poruch a žádostmi na tel. číslo a kontaktní emailovou adresu provozovatele sítě. Telefonní číslo a kontaktní emailová adresa je uvedena na webových stránkách provozovatele sítě http://www.jimi-ul.cz
5.1.3. umožnit užití služeb uživateli a/nebo třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele sítě.
5.2. Zákazník se zavazuje:
5.2.1. užívat služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, písemnými návody a pokyny, a který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její části, nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným osobám. Negativně ovlivnit provoz sítě, či kvalitu poskytovaných služeb jiným osobám může například, provozování služeb pro trvalé připojení www, ftp, DC++, Kazaa, nebo i jiných serverů, či nadměrné stahování dat, zákazníkem.
5.2.2. užívat služeb pouze prostřednictvím mobilních zařízení schválených pro provoz v ČR,
5.2.3. platit za poskytnuté služby v souladu s Všeobecnými podmínkami, zejména čl. 6. Všeobecných podmínek,
5.2.4 nevyužívat sítě v souvislosti s teroristickými útoky, dětskou pornografií, distribucí drog, zprostředkováním a provozováním prostituce, nelegálním mezinárodním obchodem, nepoužívat síť k hackování jiných počítačů a jiným činnostem, které jsou v rozporu s platným právní řádem ČR a EU.

6. Ceny a platby
6.1. Službu je možno užívat po celou dobu předplaceného období. Předplacené období začíná běžet od prvního dne předplaceného období. Ceny jsou uvedeny v ceníku. Aktuální ceník je k dispozici na webových stránkách provozovatele sítě (www.jimi-ul.cz).
6.2. Služba se hradí předem, a to zaplacením paušálního poplatku na následující období. Datum doporučené úhrady paušálního poplatku je 14 dní před začátkem předplaceného období. Datum splatnosti paušálního poplatku připadá na poslední den před začátkem předplaceného období. Splatností se rozumí připsání paušální částky na účet provozovatele sítě, nebo zaplacením paušálního poplatku v hotovosti provozovateli sítě.
6.3. Provozovatel sítě vystavuje zákazníkovi daňový doklad za čerpání služeb, který je zasílán v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu jenž zákazník uvedl ve smlouvě.Může být také na rok vystaven splátkový kalendář. Provozovatel sítě vystaví zákazníkovi daňový doklad v papírové podobě, jen na jeho písemné vyžádání.
7. Shromažďování a užití informací o účastnících
7.1. Provozovatel sítě vede aktuální evidenci svých zákazníků obsahující technické a kontaktní údaje zákazníka, které zpracovává manuálně a automaticky a je oprávněn tyto údaje užívat v souladu s právním řádem ČR pro účely provozování a ochrany sítí, poskytování datových služeb a služeb s nimi souvisejících, pro účely nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a obchodní účely, a pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů nebo sjednané se zákazníkem, to vše v rozsahu, v jakém byla poskytnuta zákazníkem. Provozovatel sítě je oprávněn nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje zákazníka i po vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu pro účely nabízení obchodu a služeb, ledaže by subjekt údajů, který je fyzickou osobou, prokazatelně doručil provozovateli sítě svůj písemný nesouhlas.
7.2. Provozovatel sítě je oprávněn poskytnout data o subjektech údajů uvedená v čl. 7.1 těm osobám , které provozovatele sítě zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování datových služeb a služeb s nimi souvisejících či na provozování a údržbě systémů, prostřednictvím kterých se takové služby subjektům údajů poskytují.
7.3. Provozovatel sítě se zavazuje, že s údaji vedenými v evidenci dle čl. 7.1 bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem 7, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se subjektem údajů je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti provozovatelů, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech.
7.4. Zákazník souhlasí s tím, aby jej provozovatel sítě informoval o svých nových službách a produktech.

8. Reklamace
8.1. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci v případě vadného poskytnutí služeb.
8.2. Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.
8.3. V případě, že bude reklamace poskytnutých služeb shledána oprávněnou, bude zákazníkovi podle charakteru vadně poskytnuté služby vrácena poměrná část ceny nebo cena za služby do 30 dnů od vyřízení reklamace dohodnutým způsobem, to vše za předpokladu, že již zaplacené částky nebudou započteny na úhradu pohledávek provozovatele sítě za zákazníkem.


9. Omezení, případně vyřazení sítě z provozu
9.1. Provozovatel sítě je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit poskytování služeb ze závažných technických nebo provozních důvodů.
9.2. Zákazník bere na vědomí, že v přehledu oblastí pokrytých příslušným radiovým signálem, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele sítě, jsou vyznačeny oblasti s pravděpodobným výskytem příslušného radiového signálu. Provozovatel sítě nezaručuje, že v oblastech v přehledu vyznačených jako pokryté příslušným radiovým signálem zákazník vždy dosáhne připojení k síti. Provozovatel sítě neodpovídá za zhoršení kvality přenosu (služeb) fyzikálními vlivy anebo charakterem použitých technologií. Dále není Provozovatel sítě odpovědný za nefungování, výpadky nebo omezení fungování (dále jen "nefungování") sítě Internet, které nemůže ovlivnit.
9.3. Provozovatel sítě může omezit nebo přerušit poskytování služeb v případě krizových situací, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, epidemií a v případě, že provozovatel sítě k takovému omezení nebo přerušení bude povinen dle rozhodnutí státního orgánu ČR či EU.
9.4. Provozovatel sítě je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb, pokud zákazník porušuje Všeobecné podmínky, např. práva a povinnosti uvedené v čl. 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, je v prodlení s úhradou paušálního poplatku dle čl. 5.2.3, je důvodné podezření že zákazník nebo třetí osoba zneužíval nebo zneužívá služeb, pokud zákazník odmítl složit zálohu či poskytnout jinou záruku stanovenou provozovatelem sítě. Za zneužívání služeb se považuje i užívání služeb jiným způsobem než uvedeným ve Všeobecných podmínkách, popř. způsobem, který není v souladu s Všeobecnými podmínkami. V případě, že zákazník poruší ustanovení Všeobecných podmínek, je Provozovatel sítě oprávněn neprodleně deaktivovat všechny služby poskytované zákazníkovi a nevyčerpané paušální částky na předplacené období zákazníkem již zaplacené propadají a jejich hodnotu provozovatel sítě nevrací.

10. Trvání smlouvy
10.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
10.2. Smlouvu lze vypovědět písemně do 20 dnů od zveřejnění podstatné změny Všeobecných podmínek, která není vyvolána změnou právních předpisů a znamená pro zákazníka zhoršení podmínek.
10.3. Smlouvu lze písemně vypovědět kdykoliv, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi provozovateli sítě.

11. Odpovědnost za škodu a náhrada škody
11.1. Provozovatel sítě odpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení právních povinností, které nejsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, pouze pokud k takovému porušení došlo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo obchodních zástupců provozovatele sítě.

11.2. Provozovatel sítě neodpovídá za:
11.2.1. škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě či její části,
11.2.2. ušlý zisk,
11.2.3.škodu vzniklou odcizením bezdrátového zařízení.
11.2.4. škodu, která vznikne jako důsledek použité technologie. Komunikace prostřednictvím sítě INTERNET není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny, nebo ztraceny, mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení zákazníka. (např. umožnění přístupu třetí osoby k elektronickým datům anebo zařízením zákazníka),
11.3. Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli sítě porušením ustanovení Všeobecných podmínek zákazníkem anebo uživatelem (třetí osobou) nebo použitím zařízení, které ruší sítě, dále v důsledku neoprávněného zásahu do programového vybavení potřebného pro užívání služeb nebo použitím jiného zařízení neschváleného pro provoz v ČR.

12. Změna a platnost Všeobecných podmínek
12.1. Provozovatel sítě je oprávněn Všeobecné podmínky měnit, přičemž je povinen prostřednictvím e-mailové zprávy informovat zákazníka o změně Všeobecných podmínek zpravidla 1 týden před jejich účinností.
12.2. Pokud zákazník ve lhůtě do 20ti dnů ode dne zveřejnění změny Všeobecných podmínek "Smlouva o poskytování služeb sítě WiFi internet - JiMi net " v souladu s čl. 10.2 nevypoví, má se za to, že se změnou Všebecných podmínek souhlasí.
12.3. Všeobecné podmínky platí po celou dobu platnosti smluvního vztahu a případně i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z něho plynoucích.

13. Právo a soudní příslušnost
13.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem ČR.
13.2. Příslušnost soudu je dána občanským soudním řádem č. 99/1963 Sb., v platném znění. Soudem příslušným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud místně příslušný podle sídla provozovatele sítě.

14.Společná a závěrečná ustanovení
14.1. Za písemné úkony ze strany provozovatele sítě se považují i právní úkony doručené druhé smluvní straně poštou, poslem, faxem, elektronickou poštou, zprávou SMS.
14.2. V pochybnostech o tom, zda služba byla poskytnuta nebo zda byl úkon (zpráva, výzva, upomínka atp.) proveden, je rozhodující výpis z provozu systému provozovatele sítě.
14.3. Platná verze Všeobecných podmínek je vyvěšena na internetových stránkách provozovatele sítě a na vyžádání provozovatele sítě poskytne jejich stejnopis.
14.4. Tyto Všeobecné podmínky pozbývají účinnosti okamžikem nabytí účinnosti pozdějších Všeobecných podmínek.
14.5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2006.